Stan prawny podstawowych zasad bhp w magazynach

Artykuł porusza kwestię zakresu obowiązków pracodawcy mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach. Poruszono w nim zagadnienie związane z wymaganiami dotyczącymi zmniejszenia ryzyka zawodowego, a także określono kluczowe wymagania zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy w magazynie.

Obowiązki pracodawcy względem swoich pracowników zostały opisane w art. 207 § 2 Kodeksu pracy. Określono tam również inne obowiązki związane z obiektami czy pomieszczeniami pracy oraz czynnikami stanowiącymi poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia każdego pracownika. W związku z tym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie wszystkim swoim podopiecznym bezpieczeństwa w trakcie pracy, co związane jest z ochroną przed zagrożeniami wynikającymi z wykonywanej pracy.

W celu realizacji tego planu, należy uwzględnić zasady mające zapobiegać wypadkom w pracy i chorobom zawodowym. Wśród nich wymienia się:
1) przeciwdziałanie zagrożeniom,
2) ocena ryzyka dotycząca zagrożeń,
3) usuwanie zagrożeń i ich źródeł,
4) dopasowanie pracy do możliwości pracownika,
5) wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań,
6) zamiana niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń na w pełni niegroźne,
7) używanie środków ochrony zbiorowej,

8) szkolenia bhp

bhp przepisyZgodnie z 1 § 31 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. odnoszącego się do ogólnych przepisów na temat bezpieczeństwa i higieny pracy pojęcie magazynu zostało rozszerzone z jednostki o przeznaczeniu magazynowania do miejsca dystrybucji towarów. Dziś magazyny to już nie tylko zwykłe budynki do przechowywania, ale także część właściwie każdej firmy logistycznej. Bez względu jednak na to, jakie przeznaczenie spełnia magazyn, z jego działaniem wiąże się niemało zagrożeń. Są one związanie zarówno z transportem, jak i rozkładaniem materiałów czy pracy na wysokości. Nieświadomość tych zagrożeń może znacznie wpłynąć na nieprawidłowości pracy magazynu i wypadkami, których w 2010 roku zarejestrowano 7294 (badanie na podstawie karty wypadku GUS).
Do najczęstszych przyczyn wypadków należało nieprawidłowe utrzymanie czynnika materialnego oraz niewłaściwe umiejscowienie materiałów. Zdarzały się wypadki także z powodu nieodpowiedniej organizacji pracy zbiorowych. Brakuje wciąż określenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa w środku pomieszczeń magazynowych, dlatego stosuje i przypomina się tu przepisy ogólne, które pracodawca ma obowiązek realizować, by zapewnić swoim pracownikom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to wszystkich prac, niezależnie od ich rodzaju czy metody wykonywania.